Om IRIS

IRIS är en randomiserad interventionsstudie.  Syftet är att undersöka om motiverande samtal (MI) om mat- och rörelsevanor samt självmonitorering och återkoppling kan motverka kraftig viktökning under graviditet och otillräcklig viktminskning efter förlossning bland kvinnor med övervikt/fetma. Vidare undersöks när det är mest effektivt att erbjuda MI.

Vi söker dig som är gravid, har ett BMI mellan 27,0 och 34,9 och som har max ett barn sedan tidigare. Du kan anmäla dig till studien senast i graviditetsvecka 12.

I studien kommer cirka 270 gravida kvinnor med övervikt/fetma och med 0-1 barn sen tidigare att lottas till en av fyra grupper:

  • MI-samtal under graviditeten
  • MI-samtal 3-6 månader efter förlossning
  • MI-samtal både under graviditet och efter förlossning
  • Sedvanlig vård utan MI-samtal

Primärt undersöks effekter på vikt och kroppssammansättning.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Den bedrivs i Stockholms län.

IRIS-studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.